Sémantický kód

Data nacházející se v obsahu webu je vhodné sémanticky definovat. Díky tomu se shluky textu stanou pro roboty vyhledávačů lépe pochopitelné. Sémantický kód tak pomáhá určit, co je nadpis, seznam a podobně. Definovat vlastnosti stránky lze pomocí meta tagů.

Titulek

Jedním z nejdůležitějších faktorů SEO je právě titulek stránky. Každá stránka by měla mít titulek jedinečný. Titulek by měl stručně s využitím klíčových frází charakterizovat obsah dané stránky. Nemělo by se stávat, aby titulek stránky v kódu chyběl nebo byl prázdný. Chybou také je, pokud titulek zahrnuje text nesouvisející s obsahem stránky (například Untitled document).

Titulek by neměl být příliš dlouhý, v ideálním případě by měl mít kolem 40 znaků. Vyhledávače zpravidla zobrazují ve výsledcích hledání pouze několik prvních slov titulku, kterým přisuzují i větší důležitost oproti slovům dalším. Titulek by měl obsahovat některá klíčová slova.

V titulku by měl být uveden i název webu. Pokud se jedná o úvodní stránku web site je vhodné, aby titulek měl přibližně následující podobu:

<title>Název-webu.cz – téma celého webu je toto či slogan</title>

Na stránkách vnitřní struktury by se měl název nalézat za klíčovými slovy. Například:

<title>Stránka se zabývá tímto | Název-webu.cz</title>

Nadpisy

Správná hierarchie webové stránky by měla být určena právě pomocí nadpisů. Název nadpisu by měl vždy stručně vystihovat text obsažený po nadpisu. Nejvyšší první úrovní nadpisů se vytváří pomocí tagu h1, na každé stránce by se měl vyskytovat právě jeden tag h1. Nižší úrovně nadpisů se označují tagy h2h6.

Nadpisy by měly obsahovat klíčové fráze, ale zároveň by měly být pro návštěvníka srozumitelné a přehledné. Neměly by obsahovat obecné termíny typu kapitola.

Seznamy

Pro různé seznamy i navigační menu se mnohdy používají elementy ol, ul, dl. Položky oddělené zpravidla odrážkami lze definovat tagy li, dd, dt.

Význam textu

Důležitá slova je vhodné zvýraznit vizuálně pro návštěvníka i sémanticky pro vyhledávače. Kurzívou zvýrazněný text bývá značen pomocí sémantického elementu em (emphasis), pro důležité tučné zvýraznění se využívá tagu strong.

Pokud jsou v textu použity zkratky, je příhodné dané zkratky definovat. K tomu slouží elementy abbr a acronym pro zkratkové slovo. Definice se uvádí do tagu title například tímto způsobem:

<abbr title="Zkratka pro Ukázku Použití">ZpUP</abbr>

Dále lze využít elementů dfn (definition), který značí pojem nebo definici, code, který slouží k označení programového kódu, cite, který se využívá pro značení citace, citovaného zdroje nebo odkazu na další zdroje a další.

Pro vytváření sémantického webu se také využívají mikroformáty.

Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.