Pravidla přístupného webu

Nová pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 • Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 • Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 • Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 • Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost.
 • Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
 • Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 • Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.
 • Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím.
 • Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
 • Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu.
 • Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů.
 • Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.

Informace jsou srozumitelné a přehledné

 • Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.
 • Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
 • Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
 • Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
 • Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.
 • Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 • Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 • Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny.
 • Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.
 • Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku.
 • Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.
 • Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku.
 • Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.
 • Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Odkazy jsou zřetelné a návodné

 • Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
 • Stejně označené odkazy mají stejný cíl.
 • Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
 • Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy.
 • Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 • Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.
 • V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu.
 • Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.
 • Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy.
 • Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců obsahují.
 • Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.
Pridat.eu

Autorem je

Tomáš Martínek

Autor je hlavním administrátorem a zároveň provozovatelem internetové společnosti WebČesky.cz a celého jejího portfolia. V současné době je také lektorem na Katedře informačního inženýrství, PEF, ČZU v Praze.